TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số : 9.34.01.01 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình đào tạo :

Tên Tiếng Việt : Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Tên Tiếng Anh : Doctor of Philosophy in Business Administration

Ngành đào tạo : Quản trị Kinh doanh

Mã ngành : 9340101

Hình thức đào tạo : Tập trung                                       

Thời gian đào tạo : 36 tháng

Đơn vị đào tạo : Trường đại học Ngân hàng TP.HCM

Địa chỉ : 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM

PHẦN 2: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM nhằm đào tạo ra những tiến sĩ có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết QTKD, có kỹ năng tư duy sáng tạo, có khả năng khám phá và giải quyết những “khe hổng” lý thuyết trong khoa học, quản lý và những vấn đề kinh tế, xã hội. Ngoài ra, Tiến sĩ chuyên ngành QTKD của Đại học Ngân hàng TP.HCM còn có khả năng tham gia cộng tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học trong nước và ngoài nước, có khả năng tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn.

Người học sau khi nhận được học vị tiến sĩ có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, giảng viên đại học, tư vấn cao cấp, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực quản trị kinh doanh hoặc các vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp.

PHẦN 3: CHUẨN ĐẦU RA

Thứ tự

Tiêu chí

I. Chuẩn đầu ra về kiến thức

1

Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết lãnh đạo, đủ khả năng đưa ra các định hướng phát triển phù hợp với nguồn lực của đơn vị 

2

Có tư duy sáng tạo, kiến thức chuyên sâu,  về lý thuyết chiến lược kinh doanh, có tầm nhìn tốt và có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu

3

Có tư duy sáng tạo, kiến thực chuyên sâu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, đủ khả năng phát hiện và giải quyết những lỗ hỏng về quản lý, khoa học và phản biện các công trình khoa học trong nước và quốc tế.

4

Có tư duy sáng tạo, kiến thức chuyên sâu về thị trường, đủ khả năng phân tích thị trường, xác định thị trường mục tiêu và hoạch định chiến marketing hiệu quả

5

Có tư duy sáng tạo, kiến thức chuyên sâu về lý thuyết quản trị, khoa học quản lý, đủ khả năng quản lý, điều hành doanh nghiệp ở cấp độ đa quốc gia.

II. Chuẩn đầu ra về Kỹ năng

1

Có kỹ năng tư duy sáng tạo, phân tích và dự báo những vấn đề thay đổi trong môi trường hoạt động toàn cầu đồng thời có khả năng đưa ra các giải pháp một cách sáng tạo phù hợp với đơn vị.

2

Có kỹ năng tập hợp, thiết lập mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế ở lĩnh vực chuyên môn và nghiên cứu khoa học; Có khả năng phát triển tốt mối quan hệ hợp tác này

3

Có kỹ năng lãnh đạo tập hợp tập thể, quản lý và sử dụng trí tuệ tập thể để dẫn dắt đơn vị phát triển đi lên theo xu thế hội nhập toàn cầu

4

Có kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ thông tin để giải quyết những vấn đề kinh doanh, nghiên cứu thuôc lĩnh vực chuyên ngành trên phạm vi khu vực và quốc tế.

III. Chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm

1

Có năng lực lãnh đạo, có khả năng tạo ảnh hưởng tốt đến tập thể, dẫn dắt tập thể đạt được những mục tiêu chiến lược, tầm nhìn của đơn vị ở từng thời kỳ

2

Có khả năng thích nghị với sự thay đổi của mội trường hoạt động toàn cầu, có khả năng đề xuất các giải pháp mang tính sáng tạo 

3

Có khả năng sáng tạo ra các qui trình, phát hiện những khe hở trong quản lý và nghiên cứu khoa học, phát kiến những giải pháp khắc phục hợp lý,

4

Có năng lực quản lý và thực hiện các nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, có năng lực phản biện các công trình nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học trong và ngoài nước

PHẦN 4: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình học bổ sung cho đối tượng thuộc ngành gần

TT

Mã học phần

Học phần

Số tín chỉ

1

MGT520

Quản trị marketing Quốc tế

4

2

MGT526

Quản trị dự án

4

3

MGT525

Quản trị vận hành nâng cao

4

4

MGT522

Quản trị nguồn nhân lực (Chiến lược và ứng dụng)

4

 

 

Tổng cộng

16

Các học phần trình độ Tiến sĩ QTKD

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

I.

Học phần bắt buộc

6

1

 

Quản trị chiến lược đa quốc gia

3

2

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao

3

II.

Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 5 môn)

2

1

 

Nghệ thuật lãnh đạo trong xu thế toàn cầu hóa

2

2

 

Quản trị đổi mới và sáng tạo

2

3

 

Văn hóa công ty đa quốc gia

2

4

 

Marketing đương đại

2

5

 

Năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập

2

 

File đính kèm: Chương trình đào tạo  Tiến sĩ QTKD.pdf

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page