TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Tên chương trình đào tạo:

Tên Tiếng Việt:   Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tên Tiếng Anh:   Business Administration

Trình độ đào tạo:   Thạc sĩ

Mã số:                    8340101

Hình thức đào tạo: Tập trung (Full time)

Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes - PLO)

Chuẩn đầu ra

Nội dung Chuẩn đầu ra

Kiến thức

PLO1

Có kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

PLO2

Có kiến thức liên ngành để vận dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

PLO3

Có kiến thức chung về quản trị và quản lý để vận hành tại các tổ chức/doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Kỹ năng

PLO4

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học.

PLO5

Có kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo.

PLO6

Có kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến trong bối cảnh chuyển đổi số.

PLO7

Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác ngành; Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tự chủ và trách nhiệm

PLO8

Có khả năng nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng về Quản trị kinh doanh.

PLO9

Có khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác.

PLO10

Có khả năng đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia; Tham gia quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động Quản trị kinh doanh.


2. Kết cấu chương trình đào tạo

Stt

Phần kiến thức

Số học phần

Số tín chỉ

Tỷ lệ (%)

1

Phần kiến thức chung

1

4

6.67%

2

Phần kiến thức cơ sở, ngành

4

15

25.00%

3

Phần kiến thức chuyên ngành

7

27

45.00%

4

Luận văn

(Định hướng nghiên cứu)

1

14

23.33%

Thực tập, Đề án tốt nghiệp

(Định hướng ứng dụng)

2

14

23.33%

Tổng cộng

- Định hướng nghiên cứu: 13

- Định hướng ứng dụng: 14

60

100%

3. Ma trận phân bổ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho các học phần trong chương trình đào tạo

STT

Chuẩn đầu ra

PLO1

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

PLO10

Khối các học phần đại cương

1

Bắt buộc

Triết học

 

2

 

3

 

 

 

 

4

 

2

Luật kinh doanh

 

2

 

3

 

3

 

 

 

 

Khối các học phần cơ sở ngành

3

Bắt buộc

Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh

 

2

 

3

3

 

 

 

 

 

4

Quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo

2

 

 

 

 

 

3

 

 

4

5

Tự chọn 1 trong 3 học phần

Quản trị dự án nâng cao

 

2

 

 

 

3

 

4

 

 

Phát triển tổ chức 

 

 

2

 

 

4

 

 

4

 

Truyền thông marketing tích hợp số

2

 

 

 

3

 

 

5

 

 

Khối các học phần ngành & chuyên ngành

6

Bắt buộc

Tài chính cho nhà quản trị

 

 

2

4

 

 

 

 

 

4

7

Quản trị chiến lược nâng cao

2

 

 

 

 

 

 

4

 

5

8

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược

 

 

2

 

 

4

 

 

5

 

9

Lãnh đạo trong kỷ nguyên số

 

 

2

 

 

4

 

 

5

 

10

Quản trị marketing và thương hiệu (TA)

2

 

 

 

 

 

4

5

 

 

11 và 12

Phần tự chọn 2 trong 5 học phần

Quản trị vận hành nâng cao

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4

Thương mại điện tử và kinh doanh số

 

2

 

 

4

3

 

 

 

 

Ứng dụng Blockchain trong quản trị kinh doanh

2

 

 

 

3

 

 

 

 

3

Quản trị và khai thác dữ liệu lớn

 

2

 

3

 

 

 

4

 

 

Phân tích dữ liệu trong tài chính kinh doanh

 

2

 

3

 

 

 

 

4

 

13

Bắt buộc

Luận văn tốt nghiệp

 

 

 

4

4

 

4

5

5

5

14 Bắt buộc

Trải nghiệm nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

4

4

5

15 Bắt buộc

Đề án tốt nghiệp

 

 

 

4

4

 

4

5

5

5

16

Bắt buộc

Chứng chỉ NN tiếng Anh tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực NN 6 bậc dùng cho Việt Nam[1]

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

TT

Vị trí việc làm

Cơ quan/doanh nghiệp

1

Lãnh đạo doanh nghiệp, điều hành hoạt động kinh doanh

- Các công ty kinh doanh, các ngân hàng.

- Các tổ chức tài chính phi ngân hàng: công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư…

- Các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Các cơ sở đào tạo.

- Các tổ chức khác.

2

Cán bộ quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước

3

Cán bộ quản lý điều hành của các doanh nghiệp

5. Mục tiêu các môn học

Stt

Môn học

(Học phần)

Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)

 
 

1

Triết học - Philosophy -PHI501

- Triết học là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chung ở bậc sau đại học nhằm tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan duy vật khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận biện chứng duy vật cho người học đã được trang bị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình độ sau đại học.

- Với tư cách là hệ thống tri thức lý luận chung của con người về thế giới và vai trò, vị trí của con người trong thế giới, môn học giúp người học xác định đúng vai trò, vị trí của các học thuyết triết học nói chung và triết học Mác-Lênin nói riêng trong đời sống xã hội.

- Môn học giúp người học nghiên cứu những vấn đề chung về triết học, bản thể luận, nhận thức luận, triết học chính trị, triết học con người trong lịch sử triết học nói chung  và triết học Mác-Lênin nói riêng.

 

2

Luật kinh doanh

Business Law -

LAW536

Học phần Luật kinh doanh cung cấp cho học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh những chuyên sâu pháp luật về môi trường  kinh doanh ở Việt Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh; người đại diện pháp luật theo doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp; pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại. Qua đó; giúp học viên có năng lực nhận thức và ứng dụng được các quy định pháp luật vào quản trị, điều hành hiệu quả, tránh được những tranh chấp trong kinh doanh, tránh được những rủi ro về mặt pháp lý và nhằm đảm bảo sự tuân thủ tốt những yêu cầu của pháp luật, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Môn học được thiết kế gồm hai phần. Phần thứ nhất là các buổi lên lớp truyền thống với bài giảng lý thuyết. Phần thứ hai là học viên tự nghiên cứu và viết tiểu luận theo các chủ đề về thương mại hàng hoá; dịch vụ.

 

3

Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh - Quantitative research in business - QRB534

Thiết kế nghiên cứu và phương pháp định lượng trong quản trị kinh doanh là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về phương pháp và thiết kế nghiên cứu để hình thành và thực hiện công trình nghiên cứu khoa học. Thiết kế nghiên cứu hướng đến việc xây dựng quy trình, phương pháp và nguồn lực nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu một cách chặt chẽ, thuyết phục. Môn học này đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp một nền tảng vững chắc về kiến ​​thức, tư duy logic, khoa học vì nó phải thể hiện sự gắn kết giữa mục tiêu nghiên cứu với quy trình, phương pháp, nguồn lực thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Sau khi học xong học viên có thể thiết kế một nghiên cứu, nắm được các bước chuẩn bị nguồn lực và lên kế hoạch cho các hoạt động trong quá trình nghiên cứu một cách phù hợp nhất.

 

4

Quản trị hiện đại và đổi mới sáng tạo - Modern management and Innovation -

MGT535

Môn học được xây dựng để cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng mới của quản trị, sau khi học xong môn học, người học có khả năng áp dụng những quan điểm quản trị tiên tiến vào trong các tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các hoạt động đổi mới và sáng tạo.

 

5

Quản trị dự án nâng cao - Project management –Advanced - MGT537

Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng và nâng cao về quản trị dự án đầu tư giúp người học có đủ năng lực xây dựng và triển khai bộ máy tổ chức để quản trị dự án bằng các công cụ và phương pháp tiên tiến nhất, cụ thể người học có đủ khả năng quản trị về thời gian, chi phí, nguồn lực, chất lượng và rủi ro của dự án. Thông qua việc thực hành trên phần mềm quản trị dự án chuyên dụng sẽ giúp người học vận dụng những kiến thức và kỹ năng của môn học vào trong tình huống thực tiễn một cách hiệu quả nhất. 

 

6

Phát triển tổ chức - Organization Development - ODC538

Môn học này đề cập đến toàn bộ phạm vi các công cụ và phương pháp nhằm phát triển tổ chức có thể được sử dụng để tăng cường hiệu quả của tổ chức. Học viên sẽ hiểu được tất cả các khía cạnh của phát triển tổ chức bao gồm các khái niệm, các mô hình, các quy trình thay đổi hàng đầu, các yếu tố khám phá và chẩn đoán, các biện pháp can thiệp cho từng cá nhân, nhóm, tổ chức tới chuyển đổi tổ chức. Khóa học cung cấp cơ sở lý thuyết nhằm thảo luận để cung cấp nền tảng, trọng tâm của khóa học này là cung cấp cho học viên với các công cụ giải quyết vấn đề mang tính thực tiễn cao mà họ có thể nhanh chóng áp dụng cho mọi môi trường làm việc đặc biệt nhằm đối mặt với các thách thức và cơ hội phát triển trong thế giới thực.

 

7

Truyền thông marketing tích hợp số - Integrated digital marketing communication -IMC539

Môn học được xây dựng bao gồm cơ sở khoa học về quản trị chiến lược truyền thông marketing, là học phần thuộc kiến thức tự chọn. Môn học cung cấp cho học viên kiến thức quan trọng về các nguyên tắc và thực hành truyền thông Marketing tích hợp kỹ thuật số và khuôn khổ quản lý để lập kế hoạch truyền thông Marketing tích hợp trong doanh nghiệp cũng như tại các loại hình tổ chức khác.

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Tài chính cho nhà quản trị - Finance for Managers - FIN540

Tài chính cho nhà quản trị là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về tài chính trong việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Hiểu được kiến thức chuyên sâu về quản lý tài chính cho vai trò của nó trong hoạt động quản trị và điều hành tổ chức, doanh nghiệp. Môn học này đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp một nền tảng vững chắc về kiến thức hiện đại và ứng dụng thực tế năng lực quản lý tài chính trong điều kiện toàn cầu hóa, bùng nổ tri thức, thay đổi môi trường nhanh chóng. Sau khi học xong học viên có thể nắm vững kỹ năng quản lý tài chính nhằm phát triển năng lực dẫn dắt và quản lý hoạt động kinh doanh từ đó nâng cao hiệu quả của tổ chức.

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Quản trị chiến lược nâng cao - Stratergic management-Advanced - MGT541

Môn học hệ thống hóa những kiến thức cơ bản và nâng cao về quản trị chiến lược trong bối cảnh kinh doanh hiện tại. Chú trọng một số chủ đề về quản trị chiến lược đang được nhiều nhà quản trị quan tâm mà ở bậc cử nhân học viên chưa nghiên cứu sâu để có đủ năng lực nhận biết được tầm quan trọng của sự hợp tác với các đối tượng tương quan của quá trình hoạch định, triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp trong bối cảnh các yếu tố môi trường kinh doanh, môi trường luôn biến đổi, phức tạp ngày nay…

Học viên thực hiện thảo luận nhóm các tình huống thực tế và được hướng dẫn thực hành, vận dụng các công cụ lựa chọn chiến lược. Quá trình học tập giúp học viên nâng cao kỹ năng học tập hiệu quả, vận dụng phương pháp kích hoạt não (Brain storming) và tạo ý tưởng, sáng tạo, chủ động trong nghiên cứu để trình bày, hùng biện và phản biện giữa các học viên.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược - Strategic human resource management - MGT544

 

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức mới theo xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, các kỹ năng nhằm xác định và quản trị hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao mang tính chiến lược trong tổ chức. Môn học này đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp sự hiểu biết các kiến thức hiện đại về quản trị nguồn nhân lực, nắm được các kỹ năng, công cụ sử dụng để thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực và ứng dụng trong phân tích, đánh giá các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, hành vi của nhân viên trong thời đại hội nhập kinh tế toàn cầu. Sau khi học xong học viên có thể đạt năng lực, kỹ năng hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đề ra các chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược nhằm xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao, mang tính chiến lược lâu dài đáp ứng yêu cầu chiến lược kinh doanh của tổ chức.

 

11

 

Lãnh đạo trong kỷ nguyên số - Leadership in digital age - MGT543

Lãnh đạo trong kỷ nguyên số là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về vai trò của nhà lãnh đạo trong việc thay đổi, phát triển, và hoàn thiện những cơ cấu và giá trị của tổ chức trong kỷ nguyên bùng nổ công nghệ số. Học viên hiểu được những hoạt động quan trọng của lãnh đạo và quản lý nhằm ứng dụng trong hoạt động quản trị và điều hành tổ chức, doanh nghiệp. Môn học này đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp một nền tảng vững chắc về kiến ​​thức hiện đại và ứng dụng thực tế năng lực lãnh đạo trong điều kiện toàn cầu hóa, bùng nổ tri thức, thay đổi môi trường nhanh chóng. Sau khi học xong học viên có thể nắm vững kỹ năng lãnh đạo nhằm phát triển tầm nhìn chiến lược, năng lực dẫn dắt, quản lý sự thay đổi và ứng dụng công nghệ số từ đó nâng cao hiệu quả của tổ chức.

 

12

Quản trị marketing và thương hiệu - Marketing and Brand management - MGT542

Quản trị marketing và thương hiệu là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức từ một khía cạnh hoàn toàn mới trong thế giới số. Môn học này đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp sự hiểu biết các kiến thức hiện đại về quản trị marketing và thương hiệu. Môn học này cô đọng về thế giới marketing đang thay đổi về thế hệ đã tạo ra hành vi khách hàng như thế nào và giải pháp nào để vượt qua những khác biệt và tiếp cận hiệu quả toàn bộ thị trường. Sau khi học xong học viên có thể đạt năng lực, kỹ năng xây dựng kế hoạch marketing và chiến lược thương hiệu trong thời kỳ số hóa mang tính chiến lược lâu dài đáp ứng yêu cầu chiến lược kinh doanh của tổ chức.

 

13

Quản trị vận hành nâng cao - Operation management –Advanced -MGT546

Môn học thuộc kiến thức ngành. Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng và nâng cao giúp người học có đủ năng lực để quản trị vận hành một hệ thống sản xuất trên cơ sở quan điểm hiện đại, hiệu quả và bền vững - xanh trong thời đại công nghiệp mới. Với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng, môn học giúp người học nhanh chóng nắm được các kỹ năng ra quyết định, cách thức dự báo, điều phối liên quan đến quá trình sản xuất.

 

14

Thương mại điện tử và kinh doanh số - E- Commerce and E-Business Management - BUS545

 

Môn học nhằm trang bị cho học viên kiến thức về thương mại điện tử và kinh doanh điện tử. Môn học này đặc biệt chú trọng vào việc cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử và kinh doanh điện tử, các mô hình kinh doanh điện tử, quản trị chuỗi cung ứng điện tử và marketing điện tử trong thời kỳ số hóa. Sau khi học xong học viên có thể đạt năng lực, kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trong thời kỳ số hóa. 

 

15

Ứng dụng Blockchain trong quản trị kinh doanh - Blockchain applications in business -

BAB547

Chuối khối là công nghệ cơ sở dữ liệu phi tập trung và phân tán, là nền tảng công nghệ có tiềm năng đột phá trong việc phát triển các ứng dụng cho phép giao dịch các tài sản số, tài sản mật mã. Môn học này cung cấp cho người học các kiến thức chuyên sâu về công nghệ chuỗi khối và các ứng dụng tiềm năng của nó trong các hoạt động kinh doanh.

 

16

Quản trị và khai thác dữ liệu lớn - Big data management and mining - MGT548

Môn học này trình bày một nền tảng cơ bản và cách tiếp cận phi kỹ thuật để giúp người học thấu hiểu, phân tích được dữ liệu, đồng thời đưa ra các phân tích có ý nghĩa để đưa ra quyết định sáng suốt. Môn học cũng hỗ trợ việc tạo ra giá trị trong doanh nghiệp, từ chăm sóc khách hàng đến đổi mới sản phẩm, từ bán hàng và tiếp thị đến hiệu suất hoạt động.

 

17

Phân tích dữ liệu trong tài chính và kinh doanh - Data Analysis for Business and Finance - ABF549

Môn học cung cấp cho người học các công cụ, phương pháp và kỹ năng cần thiết để trả lời các câu hỏi hướng vào dữ liệu; để thực hiện phân tích dữ liệu; và để trực quan hóa cũng như diễn dịch các kết quả nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các quyết định trong kinh doanh, kinh tế và tài chính. Các chủ đề khám phá dữ liệu, phân tích hồi quy, học máy và phân tích nhân quả được trình bày đầy đủ. Môn học cho biết các phương pháp trên hoạt động khi nào, hoạt động như thế nào và tại sao nên ứng dụng chúng, cũng như cách mà các phương pháp trên liên quan đến nhau.

 

18

Luận văn tốt nghiệp - Research thesis - DIS503

(Định hướng nghiên cứu)

Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh hướng nghiên cứu là một công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện nhằm chứng minh người học đã hội đủ kiến thức và khả năng giải quyết một vấn đề khoa học thuộc chuyên ngành để hoàn thành chương trình đào tạo. Luận văn được hoàn thành đúng quy định của quy chế tuyển sinh và đào tạo sẽ cho thấy những tri thức khoa học chuyên ngành liên quan đến vấn đề nghiên cứu mà những tri thức này người học đã lĩnh hội được qua quá trình đào tạo; khả năng vận dụng tri thức khoa học, những hiểu biết thực tiễn có liên quan, các kỹ năng thực hành nghề nghiệp chuyên sâu để giải quyết vấn đề nghiên cứu đã lựa chọn. Bên cạnh đó, quá trình tổ chức và thực thi việc nghiên cứu khoa học cho luận văn cũng phản ánh tinh thần trách nhiệm, tính khoa học, tính tự chủ, tính sáng tạo và sự tự tin đối với chuyên môn ngành nghề của người học.

 

19

Trải nghiệm thực tiễn - Career Expreriences – INT550

(Định hướng ứng dụng)

 

Trải nghiệm thực tiễn trước khi thực hiện đề án tốt nghiệp là học phần bắt buộc thuộc chương trình thạc sĩ ứng dụng ngành quản trị kinh doanh. Trong học phần này, học viên sẽ khám phá, quan sát, phân tích thực tế các hoạt động quản trị, kinh doanh liên quan đến các đơn vị chức năng của một doanh nghiệp; liên hệ, đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn các vấn đề liên quan đến việc vận hành một doanh nghiệp; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các kiến nghị cần thiết cho các bên liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Thông qua học phần này, học viên sẽ ứng dụng tri thức và kinh nghiệm vào thực tiễn kinh doanh, nâng cao năng lực tư duy, giao tiếp, phối hợp và giải quyết các vấn đề của một tổ chức, doanh nghiệp.

 

20

Đề án tốt nghiệp - Graduation Project DIS501

(Định hướng ứng dụng)

Đề án tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh hướng ứng dụng là một công trình ứng dụng khoa học vào trong thực tiễn với mục tiêu cốt lõi là giúp học viên phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong thực tiễn hoạt động kinh doanh. Đề án được thiết kế nhằm giúp học viên vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức chuyên môn vào quá trình nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh một cách hiệu quả và chứng minh người học đã hội đủ kiến thức và khả năng giải quyết một vấn đề thực tiễn thuộc chuyên ngành để hoàn thành chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, quá trình tổ chức và thực thi việc ứng dụng khoa học cho đề án cũng phản ánh tinh thần trách nhiệm, tính khoa học, tính tự chủ, tính sáng tạo và sự tự tin đối với chuyên môn ngành nghề của người học.

 

 

 

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page