TRỤ SỞ CHÍNH

  • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38.212.590

Tài chính - Ngân hàng và Fintech

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  373/QĐ-ĐHNH, ngày 05/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

Tên chương trình đào tạo:

Tên Tiếng Việt:   Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng định hướng chuyên sâu Tài chính – Ngân hàng và Fintech

Tên Tiếng Anh:   Master of Finance and Banking program – Concentration in Finance – banking and Fintech

Trình độ đào tạo:   Thạc sĩ, Mã số                 :   8340201

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung (Full time)

Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

Kế hoạch đào tạo

1. Học kỳ 1

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Các học phần bắt buộc: 16 tín chỉ

1

PHI501

Triết học (Philosophy)

4

Tiếng việt

2

RME503

Phương pháp nghiên cứu nâng cao (Advanced Research methods)

4

Tiếng việt

3

BAF503

Các chủ đề đương đại về tài chính ngân hàng (Emerging Topics in Banking and Finance)

4

Tiếng việt

4

LAW503

Luật kinh tế - tài chính - ngân hàng (Economic - Financial and Banking Law)

4

Tiếng việt

Tổng số tín chỉ

16

 

2. Học kỳ 2

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Các học phần bắt buộc: 15 tín chỉ

1

DSB527

Khoa học dữ liệu trong tài chính ngân hàng

(Data Science in Finance and Banking)

4

Tiếng việt

2

FAB528

Fintech và trí tuệ nhân tạo trong tài chính ngân hàng (Fintech and Ai in Finance and Banking)

4

Tiếng việt

3

FIN517

Thẩm định dự án nâng cao (Advanced Project Appraisal)

4

Tiếng việt

4

FIN518

Đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư (Financial Investment & Portfolio Management)

3

Tiếng việt

Tổng số tín chỉ

15

 

3. Học kỳ 3

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Học phần bắt buộc: 3 tín chỉ

1

BAF505

Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao (Advanced modern Bank Management)

3

Tiếng việt

Các học phần tự chọn: 12 tín chỉ (Chọn 3 trong 5 học phần)

12

 

1

FIN516

Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro tài chính (Financial Derivatives and Risk Management)

4

Tiếng việt

2

BFB529

Blockchain và ứng dụng trong tài chính

ngân hàng (Blockchain and its application in Finance and Banking)

4

Tiếng việt

3

BBA530

Bigdata và phân tích dữ liệu mạng khách hàng (Bigdata and network data Analytics)

4

Tiếng việt

4

MAB531

Ứng dụng Machine learning trong tài chính

ngân hàng (Machine learning Application in Finance and Banking)

4

Tiếng việt

5

IMC539

Truyền thông Marketing tích hợp số (Integrated digital marketing communication communication)     

4

Tiếng Việt

Tổng số tín chỉ

15

 

4. Học kỳ 4

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Học phần bắt buộc: 14 tín chỉ

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1

DIS502

Luận văn tốt nghiệp (Dissertations)

14

Tổng số tín chỉ

14

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

1

INT532

Thực tập cuối khóa ngành tài chính - ngân hàng (Internship on banking and finance)

6

2

DIS533

Đề án tốt nghiệp (Scheme)

8

Tổng số tín chỉ

14

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

    (028) 38.212.590

    khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page