TRỤ SỞ CHÍNH

 • Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 • (028) 38.212.590

Kế toán – Tài chính quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

NGÀNH KẾ TOÁN

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  77/QĐ-ĐHNH ngày 09/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

Tên chương trình đào tạo:

Tên Tiếng Việt:   Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán – Tài chính quốc tế

         Tên Tiếng Anh:   International Accounting and Finance MSc

         Trình độ đào tạo:   Thạc sĩ

         Mã số:                    8340301

         Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung (Full time)

         Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

 

Kế hoạch đào tạo

 1. Học kỳ 1

Stt

học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Phần kiến thức bắt buộc: 16 tín chỉ

16

 

1

PHI 501

Triết học

(Philosophy)

4

Tiếng Việt

2

RMA 564

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán và tài chính

(Research Methods in Accounting and Finance)

4

Tiếng Việt

3

ACT 565

Lý thuyết kế toán

(Accounting Theory)

4

Tiếng Việt

4

FIN 566

Tài chính doanh nghiệp nâng cao

(Advanced Corporate Finance)

4

Tiếng Việt

Tổng số tín chỉ

16

 

 1. Học kỳ 2

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Phần kiến thức tự chọn: 3 tín chỉ

(chọn 1 trong 2 học phần)

3

 

1

DFC 567

Khoa học dữ liệu trong kế toán và tài chính

(Data Science in Accounting and Finance)

3

Tiếng Việt

2

MGT 543

Lãnh đạo trong kỷ nguyên số

(Leadership in Digital Age)

3

Tiếng Việt

Phần kiến thức bắt buộc: 12 tín chỉ

12

 

4

FRF 568

Lập Báo Cáo Tài Chính Theo Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế IFRS (Financial Reporting in IFRS Framework)

4

Tiếng Việt

5

FAV 569

Phân tích báo cáo tài chính và định giá

(Financial Statements Analysis and Valuation)

4

Tiếng Việt

6

MAC 570

Kế toán quản trị nâng cao

(Advance Management Accounting)

4

Tiếng Việt

Tổng số tín chỉ

15

 

 1. Học kỳ 3

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Phần kiến thức bắt buộc: 8 tín chỉ

8

 

1

AUA 571

Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao (Advanced Audit and Assurance)

4

Tiếng Việt

2

MCA 572

Quản lý rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ

(Risk Management, Internal Control and Audit)

4

Tiếng Việt

Phần kiến thức tự chọn: 7 tín chỉ

(chọn 2 trong 3 học phần)

7

 

3

DAF 573

Khai phá dữ liệu ứng dụng trong kế toán và tài chính (Data Mining in Accounting and Finance)

4

Tiếng Việt

4

BAF 574

Chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong kế toán và tài chính

(Blockchain, AI in Accounting and Finance)

3

Tiếng Việt

5

DAF 575

Phân tích dữ liệu dữ liệu lớn ứng dụng trong kế toán và tài chính

(Big Data Analytics in Accounting and Finance)

3

Tiếng Việt

Tổng số tín chỉ

15

 

 

 1. Học kỳ 4

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Bắt buộc (BB)/ Tự chọn (TC)

Ngôn ngữ Giảng dạy

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1

DIS 505

Luận văn tốt nghiệp

(Research thesis)

14

BB

Tiếng Việt/Anh

Tổng số tín chỉ

14

 

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

1

INT 576

Trải nghiệm nghề nghiệp

(Career Exprerience)

6

BB

Tiếng Việt/Anh

2

DIS 577

Đề án tốt nghiệp

(Capstone Project)

8

BB

Tiếng Việt/Anh

Tổng số tín chỉ

14

 

 

Khoa Sau Đại Học

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

  (028) 38.212.590

  khoasaudaihoc@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page